Regulamin

Szanowni Państwo,
W przypadku wątpliwości lub zagadnień nieobjętych poniższym regulaminem, serdecznie zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.

Regulamin sklepu internetowego sklep.agro-plus.com.pl

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne.

 
 1. Sklep internetowy Agro-Plus dostępny pod adresem internetowym www.sklep.agro-plus.com.pl (zwany dalej Sklepem) prowadzony jest przez Michała Kulpanowskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Kulpanowski Michał Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „AGRO-PLUS” z siedzibą w Bogatem, (adres prowadzenia działalności i adres do korespondencji: Bogate 68, 06-300 Przasnysz), wpisane do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Przasnysz pod numerem: 613/2002, NIP: 7611013998, REGON: 551050988 (zwane dalej Sprzedającym).
 2. Klientem Sklepu (zwanym dalej Klientem) jest:
  1. Każda osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego;
  2. Osoba prawna;
  3. Jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną,
   która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia prezentowanych w Sklepie części zamiennych do ciągników i maszyn rolniczych, będących przedmiotem umowy sprzedaży (zwanych dalej Towarem) lub korzysta z innych usług Sklepu.
 3. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady zawierania umów sprzedaży Towaru pomiędzy Klientami a Sprzedającym, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz zasady korzystania przez Klientów ze strony internetowej Sklepu, a w szczególności z konta Klienta.
 4. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Świadczenie usług elektronicznych przez Sprzedawcę- umożliwienie złożenia zamówienia na Towary dostępne w Sklepie drogą elektroniczną oraz prowadzenie konta Klienta-  jest nieodpłatne.
 5. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać, ani ograniczać jakichkolwiek praw Klientów, przysługujących im na mocy obowiązujących przepisów prawa.  W przypadku niezgodności postanowień Regulaminu z tymi przepisami, pierwszeństwo mają przepisy prawa.
 6. Umowa polegająca na założeniu i prowadzeniu konta Klienta w Sklepie zawierana jest na czas nieokreślony.
 7. Klienci mają możliwość zakupu Towaru za pośrednictwem Sklepu niezależnie od tego, czy dokonali założenia konta. Klient, który chce dokonać rejestracji powinien podać następujące dane: Imię i Nazwisko, Adres, Kod, Miasto, Telefon i adres E-mail. W celu założenia konta należy zaznaczyć odpowiednie okienko z napisem: Załóż konto.
 8. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 9. Sprzedający może pozbawić Klienta prawa korzystania ze Sklepu w przypadku naruszenia obowiązków, o których mowa w rozdz. 1. pkt 8. Regulaminu lub w przypadku podania przez Klienta (w trakcie rejestracji konta lub składania zamówienia) informacji nieprawdziwych.
 10. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71 Kodeksu cywilnego.
 11. Informacja o cenie podawana na stronie Sklepu ma charakter wiążący po otrzymaniu przez Klienta wiadomości e-mail o przyjęciu zamówienia do realizacji, o której mowa w rozdz. 2. pkt 12. Regulaminu. Po przyjęciu zamówienia do realizacji cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów.
 12. By korzystać z usług Sklepu Klient musi spełnić następujące wymagania techniczne:
  1. Posiadać dostęp do komputera, laptopa lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do Internetu;
  2. Posiadać dostęp do poczty elektronicznej;
  3. Korzystać z odpowiedniej przeglądarki internetowej. Przeglądarki zalecane przez Sprzedającego to Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Google Chrome oraz Opera;
  4. Włączyć w przeglądarce internetowej obsługę cookies i javascript (jeśli nie jest ustawiona jako domyślna).
 13. Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia. Zmiana regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu o zakresie przewidywanych zmian w regulaminie, ściśle określonych w rozdziale 8. niniejszego regulaminu w pkt 4.
 14. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na zmiany w regulaminie, może usunąć swoje konto.
 15. W sklepie mogą dokonywać zakupu zarówno Konsumenci jak i Przedsiębiorcy.

 

Rozdział 2.
Składanie zamówień.

 
 1. Warunkiem skutecznego złożenia zamówienia jest podanie dokładnych danych adresowych przez Klienta oraz wskazanie numeru telefonu lub adresu e-mail, pod którym będzie możliwy kontakt ze strony Sprzedającego.
 2. Informacje podane przy rejestracji konta Klienta oraz przy dokonywaniu zamówienia Towaru powinny być kompletne, zgodne z prawdą i aktualne. Sprzedawca może kontaktować się z Klientem na podane dane adresowe, w celu potwierdzenia aktualności danych, a w szczególności danych adresowych, podanych w zamówieniu.
 3. Zamówienia na towary dostępne w Sklepie można składać za pośrednictwem:
  1. Strony internetowej Sklepu;
  2. Poczty elektronicznej na adres: sklep@agro-plus.com.pl;
  3. Telefonicznie lub faksem na numer: (29) 752 77 56 | (29) 752 77 58.
 4. Skuteczne dokonanie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej Sklepu możliwe jest jedynie w przypadku, gdy wybrany przez Klienta Towar jest dostępny w magazynie Sprzedającego. Informacja o dostępności znajduje się na podstronie internetowej, odnoszącej się do konkretnego Towaru. W przypadku zamówień składanych telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu, gdy wybrany przez Klienta Towar nie jest dostępny w magazynie Sprzedającego, Sprzedający może udzielić informacji na temat spodziewanej dostępności szukanego Towaru i ustalić z Klientem przybliżony czas realizacji zamówienia. W przypadku bardzo odległego czasu dostępności, zastosowanie może mieć pkt 3.3. rozdziału 4. niniejszego regulaminu.  W sytuacji gdy Sprzedający nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Klienta z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Sprzedawca może za zgodą Klienta spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez strony sposób.
 5. W przypadku nieskutecznego złożenia zamówienia, wynikającego z niezgodności informacji podanych na stronie z rzeczywistym stanem magazynowym Sprzedającego, Klient jest informowany o tym fakcie i  ma możliwość zmiany zamówienia w całości lub w części. Klientowi może też zostać złożona propozycja wydłużenia czasu realizacji zamówienia. W przypadku niemożności wykonania zamówienia, wobec braku dostępności wybranego Towaru, zamówienie zostanie w całości lub w części anulowane, o czym Klient otrzyma informację drogą elektroniczną na podany przez niego adres poczty elektronicznej lub, w celu szybszego poinformowania, drogą telefoniczną na podany przez Klienta numer telefonu kontaktowego. Dokonana przez Klienta zapłata za zamówiony Towar, który nie może zostać dostarczony, zostanie przez Sprzedającego zwrócona w terminie 7 dni od dnia skutecznego poinformowania Klienta o niemożności zrealizowania zamówienia.
 6. Złożenie zamówienia pocztą elektroniczną, faksem lub za pośrednictwem strony internetowej Sklepu możliwe jest przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia.
 7. Złożenie zamówienia telefonicznie możliwe jest w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00- 16:00 i w soboty, w godzinach 8:00- 13:00.
 8. W przypadku posiadania przez Klienta konta w Sklepie, złożenie zamówienia następuje poprzez zalogowanie się na stronie Sklepu, dodanie Towaru do koszyka i potwierdzenie woli złożenia zamówienia oraz kliknięcia przycisku „ZAMAWIAM I PŁACĘ”.
 9. W przypadku braku posiadania przez Klienta konta w Sklepie, warunkiem złożenia zamówienia poprzez stronę internetową Sklepu jest dodanie Towaru do koszyka, podanie wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki Towaru i wystawienia dokumentu sprzedaży oraz podjęcie innych czynności technicznych w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje: w celu potwierdzenia woli złożenia zamówienia należy kliknąć przycisk „ZAMAWIAM I PŁACĘ” oraz dodatkowo kliknąć w link przesłany na adres mailowy Klienta.
 10. Złożenie zamówienia przez Klienta stanowi ofertę Klienta złożoną Sprzedającemu co do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 11. Klient posiadający konto w Sklepie ma możliwość śledzenia stanu realizacji swoich zamówień na stronie internetowej Sklepu.
 12. Po wysłaniu zamówienia Klient otrzymuje najpierw automatyczne potwierdzenie złożenia oferty (zamówienia) na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej (status zamówienia na koncie Klienta: „Oczekuje”), a następnie informację o przyjęciu oferty (zamówienia) do realizacji (status zamówienia na koncie Klienta: „W trakcie realizacji”). Po otrzymaniu  informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta Towarów.
 13. Sprzedający może dodatkowo dokonywać potwierdzenia zamówienia drogą telefoniczną w przypadku problemów z potwierdzeniem złożenia zamówienia drogą elektroniczną lub w przypadkach, o których mowa w rozdz. 2. pkt 2. Regulaminu. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić w ciągu dwóch kolejnych dni roboczych, nie będą realizowane.
 14. Klient ma prawo zrezygnować z zamówienia przed otrzymaniem od Sprzedającego informacji o wysyłce Towaru (status zamówienia na koncie Klienta: „Wysłane”). Złożonego zamówienia po otrzymaniu ww. informacji nie można anulować. Oświadczenie woli o rezygnacji z zamówienia powinno być przekazane Sprzedającemu drogą elektroniczną na adres: sklep@agro-plus.com.pl lub telefonicznie pod numer: (29) 752 77 56.

 

Rozdział 3.
Ceny towarów i płatność.

 
 1. Wszystkie ceny Towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:
  1. Podawane są w złotych polskich;
  2. Zawierają podatek VAT.
  3. Nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.
 2. Cena każdego Towaru jest wiążąca od chwili otrzymania przez Klienta informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji.
 3. Klient ma prawo wyboru sposobu płatności za zamówiony Towar:
  1. Gotówką, osobie działającej w imieniu przewoźnika, któremu dostawca powierzył dostawę zamówionego Towaru (płatność za pobraniem);
  2. Przelewem bankowym przed dostawą (przedpłata na konto).
 4. W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności w formie przedpłaty, brak otrzymania płatności na rachunek Sprzedającego w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zamówienia do realizacji, spowoduje anulowanie zamówienia. Płatności za pośrednictwem przelewu bankowego powinny być dokonywane na rachunek bankowy Sprzedającego:

  Właściciel rachunku: Kulpanowski Michał Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „AGRO-PLUS”
  PKO BP S.A. | Oddział w Przasnyszu
  Numer rachunku: 52 1020 3802 0000 1902 0008 5753
  Na poleceniu przelewu (lub blankiecie pocztowym) należy podać numer i datę zamówienia (numer ten jest wyświetlany podczas akceptowania zamówienia), podać nazwę osoby/ instytucji zamawiającej oraz dopisać hasło „Zamówienie internetowe”.

 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen Towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Towarów w zamówieniach, których realizacja rozpoczęła się przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży. Powyższe zmiany nie dotyczą również zamówień przyjętych do realizacji.
 6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do przyznawania i odbierania Klientom indywidualnych rabatów i kodów rabatowych na zamawiany Towar. Rabaty i kody rabatowe przypisywane są do konta Klienta. W przypadku rabatów, cena każdego Towaru po zalogowaniu na Sklepie, a tym samym cena końcowa (bez kosztów przesyłki) zostaje pomniejszona o przyznany rabat (%). W przypadku kodów rabatowych, przy składaniu zamówienia należy każdorazowo wprowadzić wspomniany kod- cena końcowa (liczona bez kosztów przesyłki) zostanie wówczas pomniejszona o wartość (%) kodu rabatowego. Przyznanie rabatu/ kodu rabatowego i jego wysokość (liczona w %) uzależniona jest nie tylko od kwoty dokonywanych zamówień, ale i częstotliwości ich składania. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Towarów w zamówieniach, których realizacja rozpoczęła się przed datą wejścia w życie zmiany rabatu/ przyznania kodu rabatowego.
 7. W przypadku zamówień składanych telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu wysokość rabatu udzielanego Klientowi zależy od kwoty dokonywanych zamówień, ich częstotliwości i czasu realizacji zamówienia.
 8. Promocje i rabaty w Sklepie nie podlegają łączeniu , o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.
 9. Do każdego zamówienia doliczany jest koszt dostawy kurierem zgodny z cennikiem firmy kurierskiej wraz z podatkiem VAT. Informacja o koszcie dostawy znajduje się w podsumowaniu kosztów zamówienia.

 

Rozdział 4.
Realizacja zamówień.

 
 1. Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia jego oferty (przyjęcie zamówienia do realizacji), rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedającego.
 2. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 14:00, w soboty, niedziele oraz święta będą przyjęte do realizacji i realizowane następnego dnia roboczego. Przesyłki do Klientów wysyłane są do godz. 14:00.
 3. Realizacja zamówienia i wysłanie (nadanie) Towaru następuje tego samego dnia roboczego, w którym zamówienie zostało przyjęte do realizacji. Termin ten może ulec wydłużeniu jedynie w przypadku:
  1. Wybranego przez Klienta sposobu płatności- w przypadku wyboru opcji przedpłaty na konto, koniec realizacji zamówienia (wysyłka Towaru) następuje po zaksięgowaniu wpłaty za Towar i dostawę na koncie Sprzedającego, a wyjątkowo: po przesłaniu (mailem na adres: sklep@agro-plus.com.pl lub faksem pod numer (29) 752 77 58) dowodu wpłaty na konto Sprzedającego.
  2. Braku dostępności Towaru- o ile skuteczne złożenie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej Sklepu możliwe jest jedynie w przypadku, gdy wybrany przez Klienta Towar jest dostępny w magazynie Sprzedającego, o tyle w przypadku zamówień składanych telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu, przy braku dostępności Towaru może zostać Klientowi zaproponowane wydłużenie czasu realizacji zamówienia (do minimum 3 dni roboczych). Sprzedający zamawia i sprowadza wówczas potrzebny Klientowi Towar z magazynu odpowiedniego producenta.
  3. Zgodnie z brzmieniem art. 12 pkt 2 Ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, jeżeli przedsiębiorca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że przedmiot świadczenia jest niedostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni ma obowiązek zawiadomić o tym konsumenta, i zwrócić całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.
 4. Koszt wysyłki Towaru ponosi Klient i jest on doliczany do ceny za wybrany Towar i przedstawia się następująco (ceny brutto):

  Przesyłka…

  Przedpłata

  Pobranie

  standardowa do 5 kg

  16 zł

  20 zł

  standardowa do 31,5 kg

  21 zł

  25 zł

  standardowa do 36,5 kg

  41 zł

  45 zł

  standardowa do 63 kg

  46 zł

  50 zł

  niestandardowa do 31,5 kg (szyby)

  36 zł

  40 zł

 5. Towar jest dostarczany pod wskazany adres wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem firmy przewozowej DHL. Przewidywany czas dostawy Towaru przez przewoźnika to 1 dzień roboczy od dnia nadania przesyłki przez Sprzedającego.
 6. Zaleca się, aby Klient, będący konsumentem, w miarę możliwości dokonał sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy, etc.) spisał odpowiedni protokół. Sprawdzenie przesyłki ułatwi i przyspieszy dochodzenie ewentualnych roszczeń od podmiotu odpowiedzialnego w przypadku mechanicznego uszkodzenia przesyłki powstałego w trakcie transportu. W takich sytuacjach zaleca się, aby klient skontaktował się w miarę możliwości w jak najszybszym czasie ze sprzedawcą telefonicznie: + 29 752 77 56 lub 516 015 671, bądź na adres e-mail: administrator@agro-plus.com.pl 
 7. Klient, który nie jest konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, jest zobowiązany do sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy etc.). W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych w trakcie transportu klient powinien spisać protokół szkody i niezwłocznie skontaktować się ze sprzedawcą telefonicznie:  + 29 752 77 56 lub 516 015 671, bądź na adres e-mail: administrator@agro-plus.com.pl.
 8. Zamówienia są realizowane według kolejności ich otrzymania aż do wyczerpania zapasów.
 9. Na wszystkie Towary kupione w Sklepie Sprzedający wystawia fakturę VAT.

 

Rozdział 5.
Odstąpienie od Umowy- zwroty produktów.

 
 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może, na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta, od niej odstąpić, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, 34 oraz 35 Ustawy o prawach konsumenta, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać drogą elektroniczną na adres: administrator@agro-plus.com.pl. Bądź na adres Sprzedającego.
 2. Oświadczenie może zostać złożone na formularzu który stanowi Załącznik do niniejszego Regulaminu i które zostało wysłane do Konsumenta wraz z produktem, Oświadczenie dostępne również pod adresem:
 3. Wraz z oświadczeniem, o którym mowa w punkcie 1, Klienta prosi się również o przesłanie informacji o aktualnym numerze konta, na który należy dokonać zwrotu należności.
 4. Sprzedający potwierdza Konsumentowi niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy jego otrzymanie. Potwierdzenie takie wysyłane jest na adres e-mail, podany przy Zamówieniu lub wskazany jako kontaktowy na złożonym oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.
 5. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą.
 6. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt lub produkty niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy, na adres Sprzedającego.
 7. Konsument zwraca przedmiot lub przedmioty Umowy od której odstąpił na własne ryzyko oraz koszt.
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu lub produktów będących przedmiotem Umowy, następujące po korzystaniu z produktu lub produktów w sposób wykraczający poza zwykły zarząd produktem, w celu stwierdzenia cech, funkcjonalności oraz charakteru produktu.
 9. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia produktu z zastrzeżeniem, że:
  sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami;
  w przypadku wybrania przez Konsumenta sposobu dostarczenia produktu innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedajacy nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów;
  Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności o czym mowa w pkt. 8 powyżej;
 10. Konsument, w przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość na usługi rozpoczęte za zgodą Konsumenta przed upływem terminu odstąpienia od Umowy, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy.
 11. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 12. Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu terminu prawa odstąpienia od Umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta.
 13. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 14. W przypadkach wskazanych w art. 38 Ustawy o prawach konsumenta, Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy.
 15. Sprzedający i Klient mogą odstąpić od umowy o świadczeniu usługi polegającej na prowadzeniu konta Klienta, w każdym czasie, za porozumieniem stron.
 16. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczeniu usługi polegającej na prowadzeniu konta Klienta ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyny, przesyłając w tym celu stosowane oświadczenie drogą elektroniczną na adres: administrator@agro-plus.com.pl lub listem poleconym na adres Sprzedającego.
 17. Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczeniu usługi polegającej na prowadzeniu konta Klienta w przypadku, gdy Klient narusza Regulamin, zgodnie z rozdz. 1. pkt 8. Regulaminu, a w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym. Umowa wygasa wówczas po 7-dniowym okresie wypowiedzenia.

 

Rozdział 6.
Reklamacje- rękojmia.

 
 1. W przypadku umów zawieranych z Konsumentami w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego, Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 i kolejnych Kodeksu cywilnego za wady fizyczne lub prawne ( rękojmia za wady).
 2. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem świadczenia sprzedaży jest rzecz używana, przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
 3. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana, przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
 4. W przypadku gdy określony przez Sprzedającego lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.
 5. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z Umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z Umową jeżeli:
  • nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć, ze względu na cel w Umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  • nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
  • nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedający przy zawarciu Umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  • została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym.
 6. Na równi z zapewnieniem Sprzedającego traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie rzeczy sprzedanej w swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent.
 7. Sprzedający jest zwolniony z odpowiedzialności określonej w pkt 5c wyłącznie w sytuacji gdy:
  • udowodni, że zapewnień tych nie znał lub oceniając rozsądnie nie mógł znać;
  • wykaże, że zapewnienia nie mogły mieć wpływu na decyzję Konsumenta;
  • treść zapewnień została sprostowana przed zawarciem Umowy ze Sprzedającym.
 8. Rzecz sprzedana ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego.
 9. W przypadku Umowy z Konsumentem, jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta. W sytuacji stwierdzenia wady po upływie roku od momentu wydania rzeczy obowiązek wykazania, że wada istniała w produkcie w momencie zakupu spoczywa na Konsumencie.
 10. Konsument, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:
  • złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
  • złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy;
  • żądać wymiany produktu na wolny od wad;
  • żądać usunięcia wady.
 11. Konsument, nie może odstąpić od Umowy jeżeli wada jest nieistotna.
 12. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na Adres Reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.
 13. Sprzedający prosi, aby w celu ułatwienia procesu reklamacyjnego dołączyć opis niezgodności towaru z Umową.
 14. Sprzedający w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do zgłoszenia Konsumenta. W przeciwnym razie uważa się, że Sprzedający uznał oświadczenie lub żądanie Konsumenta za uzasadnione.
 15. Sprzedający, w przypadku żądania Konsumenta określonego w pkt. 10 a lub b może wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunąć, pod warunkiem, że nastąpi to niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 16. Jeżeli jednak, rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
 17. Konsument może, zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj oraz znaczenie stwierdzonej wady jak również zwraca się uwagę na niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia roszczenia.
 18. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądania Konsumenta jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową, rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim, możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności rzeczy z Umową wymaga nadmiernych kosztów.
 19. W przypadku obniżenia ceny, obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
 20. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 21. W sytuacji, gdy rzecz wadliwa została zamontowana, Konsument może żądać od Sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięcia wady. W razie niewykonania ego obowiązku przez Sprzedającego, Konsument jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.
 22. Sprzedający może odmówić demontażu oraz ponownego zamontowania jeżeli koszt tych czynności przewyższa cenę rzeczy sprzedanej.
 23. Konsument, w przypadku opisanym powyżej może żądać od Sprzedającego demontażu i ponownego zamontowania, jednakże jest zobowiązany ponieść część kosztów związanych z tym w wartości przewyższającej cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedającego zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej.
 24. W przypadku umów zawieranych z Klientami nie będącymi jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.
 25. Zgodnie z terminami wskazanymi w pkt 2, 3 oraz 4 niniejszego działu Regulaminu, Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
 26. W przypadku dochodzenia przed sądem, sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przewidzianych Ustawą, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w tej sprawie. Odpowiednio zasady te stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia prowadzonej mediacji.
 27. Bieg terminu do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej rozpoczyna się od dnia w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa podmiotu trzeciego – od dnia w którym orzeczenie lub inna decyzja organu wydana w sporze  z podmiotem trzecim stała się prawomocna.
 28. Jeżeli z powodu wady rzeczy sprzedanej Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody którą poniósł przez to, że zawarł Umowę nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia Umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim odniósł z nich korzyści a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz kosztów procesu.
 29. Powyższe nie uchybia przepisom powszechnie obowiązującym o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
 30. W przypadku zatajenia wady przez Sprzedającego upływ terminu nie wyłącza uprawnień z tytułu rękojmi.
 31. Reklamacja związana ze świadczeniem przez Sprzedającego usług elektronicznych może zostać złożona drogą elektroniczną na adres: administrator@agro-plus.com.pl lub listem poleconym na adres Sprzedającego.
 32. W zgłoszeniu reklamacyjnym, związanym ze świadczeniem usług elektronicznych, zaleca się podanie jak największej ilości informacji dotyczących przedmiotu reklamacji, w tym rodzaju i czasu wystąpienia nieprawidłowości, co ułatwi i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedającego.
 33. Rozpatrzenie reklamacji związanej ze świadczeniem usług elektronicznych następuje w terminie nie dłuższym niż 14 dni. Odpowiedź zostaje przesłana Klientowi na adres mailowy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Klienta sposób. W sytuacji nie otrzymania przez Klienta informacji we wskazanym terminie, uważa się, że reklamacja została przyjęta.

 

Rozdział 7.
Prawa autorskie.

 
 1. Wszystkie materiały zawarte w witrynie Sklepu oraz znajdujące się w warstwie serwerowej, w tym opisy produktów, a w szczególności zdjęcia produktów należą do Sprzedającego i podlegają ochronie autorskiej zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83)
 2. Wszelkie kopiowanie, powielanie, udostępnianie oraz edycja materiałów zawartych w rozdziale 7. pkt 1. bez zgody Sprzedającego jest zabronione.

 

Rozdział 8.
Postanowienia końcowe.

 
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie właściwe przepisy prawa polskiego, a w szczególności: Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawach Konsumenta.
 2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedającym a Klientem, będącym jednocześnie konsumentem, w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny, w art. 221 zostają poddane właściwym sądom powszechnym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
 3. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedającym a Klientem, niebędącym jednocześnie konsumentem, w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny, w art. 221 zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedającego.
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w treści Regulaminu wyłącznie z ważnej przyczyny wraz z podaniem terminu wejścia w życie zmiany Regulaminu, jednakże nie krótszego niż 14 dni od daty publikacji na stronie internetowej Sklepu. W przypadku zmiany Regulaminu, zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu będą realizowane na podstawie zasad obowiązujących przed wprowadzeniem zmian.
 5. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.03.2017r.