Regulamin

Regulamin Szanowni Państwo,
W przypadku wątpliwości lub zagadnień nieobjętych poniższym regulaminem, serdecznie zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.  

Regulamin sklepu internetowego sklep.agro-plus.com.pl

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne.

 1. Sklep internetowy Agro-Plus dostępny pod adresem internetowym www.sklep.agro-plus.com.pl(zwany dalej Sklepem) prowadzony jest przez Michała Kulpanowskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Kulpanowski Michał Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „AGRO-PLUS” z siedzibą w Bogatem, (adres prowadzenia działalności i adres do korespondencji: Bogate 68, 06-300 Przasnysz), wpisane do CEiDG, NIP: 7611013998, REGON: 551050988 (zwane dalej Sprzedawcą).
 2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Kulpanowski Michał Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „AGRO-PLUS” z siedzibą w Bogatem, (adres prowadzenia działalności i adres do korespondencji: Bogate 68, 06-300 Przasnysz), wpisane do CEiDG, adres poczty elektronicznej: biuro@agro-plus.com.pl, numer telefonu kontaktowego +(48) 29 752 77 55 oraz numer faksu:+(48) 29 752 77 58. Dane osobowe przetwarzane są w celach, zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Administrator ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.
 3. Definicje:
  1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 
  2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie umożliwiający utworzenie Konta.
  3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w tym dodanie Towarów do elektronicznego Koszyka oraz określenie warunków szczegółowych Umowy Sprzedaży, takich jak: sposób dostawy i płatności.
  4. KLIENT – (1) każda osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego; (2) osoba prawna; (3) jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną; która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia prezentowanych w Sklepie części zamiennych do ciągników i maszyn rolniczych, będących przedmiotem Umowy Sprzedaży (zwanych dalej Towarem).
  5. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.)
  6. KONSUMENT – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  7. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
  8. KOSZYK – usługa udostępniana każdemu Klientowi, który korzysta ze Sklepu, polegająca na umożliwieniu mu łatwego złożenia Zamówienia jednego lub kilku Towarów.
  9. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu.
  10. SKLEP – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.sklep.agro-plus.com.pl.
  11. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA - Kulpanowski Michał Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „AGRO-PLUS” z siedzibą w Bogatem, (adres prowadzenia działalności i adres do korespondencji: Bogate 68, 06-300 Przasnysz), wpisane do CEiDG, adres poczty elektronicznej: biuro@agro-plus.com.pl.
  12. TOWAR – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
  13. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Towaru zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
  14. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu.
  15. USŁUGOBIORCA - (1) każda osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego; (2) osoba prawna; (3) jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną; która korzysta lub zamierza korzystać z Usługi Elektronicznej.
  16. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
  17. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru ze Sprzedawcą.
 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu (z wyjątkiem Rozdziału 8 Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców).
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży Towaru pomiędzy Klientami a Sprzedawcą, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz zasady korzystania przez Klientów ze strony internetowej Sklepu, a w szczególności z konta Klienta.
 3. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Świadczenie usług elektronicznych przez Sprzedawcę- umożliwienie złożenia zamówienia na Towary dostępne w Sklepie drogą elektroniczną oraz prowadzenie konta Klienta-  jest nieodpłatne.
 4. Sklep dba o przestrzeganie praw konsumentów i dlatego konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta są z mocy prawa nieważne, a w ich miejsce stosuje się odpowiednie przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać, ani ograniczać jakichkolwiek praw Klientów, przysługujących im na mocy obowiązujących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości są rozstrzygane na korzyść Klienta.  W przypadku niezamierzonej niezgodności postanowień Regulaminu z tymi przepisami, pierwszeństwo mają przepisy prawa i Sprzedawca się do nich stosuje.
 5. Umowa polegająca na założeniu i prowadzeniu konta Klienta w Sklepie zawierana jest na czas nieokreślony.
 6. Klienci mają możliwość zakupu Towaru za pośrednictwem Sklepu niezależnie od tego, czy dokonali założenia konta. Klient, który chce dokonać rejestracji powinien podać następujące dane: Imię i Nazwisko, Adres, Kod, Miasto, Telefon i adres E-mail. W celu założenia konta należy zaznaczyć odpowiednie okienko z napisem: Załóż konto.
 7. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 8. Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa korzystania ze Sklepu w przypadku naruszenia obowiązków, o których mowa w rozdz. 1. pkt 8. Regulaminu lub w przypadku podania przez Klienta (w trakcie rejestracji konta lub składania zamówienia) informacji nieprawdziwych.
 9. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71 Kodeksu cywilnego.
 10. Informacja o cenie podawana na stronie Sklepu ma charakter wiążący po otrzymaniu przez Klienta wiadomości e-mail o przyjęciu zamówienia do realizacji, o której mowa w rozdz. 2. pkt 12. Regulaminu. Po przyjęciu zamówienia do realizacji cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów.
 11. By korzystać z usług Sklepu Klient musi spełnić następujące wymagania techniczne:
  1. Posiadać dostęp do komputera, laptopa lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do Internetu;
  2. Posiadać dostęp do poczty elektronicznej;
  3. Korzystać z odpowiedniej przeglądarki internetowej. Przeglądarki zalecane przez Sprzedawcę to Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Google Chrome oraz Opera;
  4. Włączyć w przeglądarce internetowej obsługę cookies i javascript (jeśli nie jest ustawiona jako domyślna).
 12. Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia. Zmiana regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu o zakresie przewidywanych zmian w regulaminie, ściśle określonych w rozdziale 10 niniejszego regulaminu w pkt 5.
 13. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na zmiany w Regulaminie, może usunąć swoje konto.

Rozdział 2.
Składanie zamówień.

 1. Warunkiem skutecznego złożenia zamówienia jest podanie dokładnych danych adresowych przez Klienta oraz wskazanie numeru telefonu lub adresu e-mail, pod którym będzie możliwy kontakt ze strony Sprzedawcy.
 2. Informacje podane przy rejestracji konta Klienta oraz przy dokonywaniu zamówienia Towaru powinny być kompletne, zgodne z prawdą i aktualne. Sprzedawca może kontaktować się z Klientem na podane dane adresowe, w celu potwierdzenia aktualności danych, a w szczególności danych adresowych, podanych w zamówieniu.
 3. Zamówienia na towary dostępne w Sklepie można składać za pośrednictwem:
  1. Strony internetowej Sklepu;
  2. Poczty elektronicznej na adres: sklep@agro-plus.com.pl;
  3. Telefonicznie lub faksem na numer: (29) 752 77 56 | (29) 752 77 59.
 4. Skuteczne dokonanie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej Sklepu możliwe jest jedynie w przypadku, gdy wybrany przez Klienta Towar jest dostępny w magazynie Sprzedawcy. Informacja o dostępności znajduje się na podstronie internetowej, odnoszącej się do konkretnego Towaru. W przypadku zamówień składanych telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu, gdy wybrany przez Klienta Towar nie jest dostępny w magazynie Sprzedawcy, Sprzedawca może udzielić informacji na temat spodziewanej dostępności szukanego Towaru i ustalić z Klientem przybliżony czas realizacji zamówienia. W przypadku bardzo odległego czasu dostępności, zastosowanie może mieć pkt 3.3. rozdziału 4. Regulaminu.  W sytuacji gdy Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Klienta z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Sprzedawca może za zgodą Klienta spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez strony sposób.
 5. W przypadku nieskutecznego złożenia zamówienia, wynikającego z niezgodności informacji podanych na stronie z rzeczywistym stanem magazynowym Sprzedającego, Klient jest informowany o tym fakcie i  ma możliwość zmiany Zamówienia w całości lub w części. Klientowi może też zostać złożona propozycja wydłużenia czasu realizacji Zamówienia. W przypadku niemożności wykonania Zamówienia, wobec braku dostępności wybranego Towaru, zamówienie zostanie w całości lub w części anulowane, o czym Klient otrzyma informację drogą elektroniczną na podany przez niego adres poczty elektronicznej lub, w celu szybszego poinformowania, drogą telefoniczną na podany przez Klienta numer telefonu kontaktowego. Dokonana przez Klienta zapłata za zamówiony Towar, który nie może zostać dostarczony, zostanie przez Sprzedającego zwrócona w terminie 7 dni od dnia skutecznego poinformowania Klienta o niemożności zrealizowania zamówienia.
 6. Złożenie zamówienia pocztą elektroniczną, faksem lub za pośrednictwem strony internetowej Sklepu możliwe jest przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia.
 7. Złożenie zamówienia telefonicznie możliwe jest w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00- 16:00 i w soboty, w godzinach 8:00- 13:00.
 8. W przypadku posiadania przez Klienta konta w Sklepie, złożenie zamówienia następuje poprzez zalogowanie się na stronie Sklepu, dodanie Towaru do Koszyka i potwierdzenie woli złożenia Zamówienia oraz kliknięcia przycisku „ZAMAWIAM I PŁACĘ”.
 9. W przypadku braku posiadania przez Klienta konta w Sklepie, warunkiem złożenia Zamówienia poprzez stronę internetową Sklepu jest dodanie Towaru do Koszyka, podanie wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki Towaru i wystawienia dokumentu sprzedaży oraz podjęcie innych czynności technicznych w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje: w celu potwierdzenia woli złożenia zamówienia należy kliknąć przycisk „ZAMAWIAM I PŁACĘ” oraz dodatkowo kliknąć w link przesłany na adres mailowy Klienta.
 10. Złożenie Zamówienia przez Klienta stanowi ofertę Klienta złożoną Sprzedającemu co do zawarcia Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 11. Klient posiadający Konto w Sklepie ma możliwość śledzenia stanu realizacji swoich Zamówień na stronie internetowej Sklepu.
 12. Po wysłaniu Zamówienia Klient otrzymuje najpierw automatyczne potwierdzenie złożenia oferty (Zamówienia) na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej (status Zamówienia na koncie Klienta: „Oczekuje”), a następnie informację o przyjęciu oferty (Zamówienia) do realizacji (status Zamówienia na Koncie Klienta: „W trakcie realizacji”). Po otrzymaniu  informacji o przyjęciu Zamówienia do realizacji, dochodzi do zawarcia Umowy Sprzedaży zamówionych przez Klienta Towarów.
 13. Sprzedający może dodatkowo dokonywać potwierdzenia Zamówienia drogą telefoniczną w przypadku problemów z potwierdzeniem złożenia Zamówienia drogą elektroniczną lub w przypadkach, o których mowa w rozdz. 2. pkt 2. Regulaminu. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić w ciągu dwóch kolejnych dni roboczych, nie będą realizowane.
 14. Klient ma prawo zrezygnować z Zamówienia przed otrzymaniem od Sprzedającego informacji o wysyłce Towaru (status Zamówienia na koncie Klienta: „Wysłane”). Złożonego Zamówienia po otrzymaniu ww. informacji nie można anulować. Oświadczenie woli o rezygnacji z Zamówienia powinno być przekazane Sprzedającemu drogą elektroniczną na adres: sklep@agro-plus.com.pllub telefonicznie pod numer: (29) 752 77 56.

Rozdział 3.
Ceny towarów i płatność.

 1. Wszystkie ceny Towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:
  1. Podawane są w złotych polskich;
  2. Zawierają podatek VAT.
  3. Nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.
 2. Cena każdego Towaru jest wiążąca od chwili otrzymania przez Klienta informacji o przyjęciu Zamówienia do realizacji.
 3. Klient ma prawo wyboru sposobu płatności za zamówiony Towar:
  1. Gotówką, osobie działającej w imieniu przewoźnika, któremu dostawca powierzył dostawę zamówionego Towaru (płatność za pobraniem);
  2. Przelewem bankowym przed dostawą (przedpłata na konto).
 4. W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności w formie przedpłaty, brak otrzymania płatności na rachunek Sprzedającego w terminie 7 dni od dnia przyjęcia Zamówienia do realizacji, spowoduje anulowanie Zamówienia. Płatności za pośrednictwem przelewu bankowego powinny być dokonywane na rachunek bankowy Sprzedającego:
  1. Właściciel rachunku: Kulpanowski Michał Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „AGRO-PLUS”
  2. Bank: PKO BP S.A. o/Ostrołęka
  3. Numer rachunku: 52 1020 3802 0000 1902 0008 5753 Na poleceniu przelewu (lub blankiecie pocztowym) należy podać numer i datę zamówienia (numer ten jest wyświetlany podczas akceptowania Zamówienia), podać nazwę osoby/ instytucji zamawiającej oraz dopisać hasło „Zamówienie internetowe”. Ze względu na długie księgowanie płatności oraz trudności z przelewem zwrotnym nie rekomendujemy płatności przelewem tradycyjnym, tj. na poczcie, za pośrednictwem agencji pocztowych lub w placówce banku.
 1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen Towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Towarów w zamówieniach, których realizacja rozpoczęła się przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży. Powyższe zmiany nie dotyczą również zamówień przyjętych do realizacji.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do przyznawania i odbierania Klientom indywidualnych rabatów i kodów rabatowych na zamawiany Towar. Rabaty i kody rabatowe przypisywane są do konta Klienta. W przypadku rabatów, cena każdego Towaru po zalogowaniu na Sklepie, a tym samym cena końcowa (bez kosztów przesyłki) zostaje pomniejszona o przyznany rabat (%). W przypadku kodów rabatowych, przy składaniu Zamówienia należy każdorazowo wprowadzić wspomniany kod- cena końcowa (liczona bez kosztów przesyłki) zostanie wówczas pomniejszona o wartość (%) kodu rabatowego. Przyznanie rabatu/ kodu rabatowego i jego wysokość (liczona w %) uzależniona jest nie tylko od kwoty dokonywanych Zamówień, ale i częstotliwości ich składania. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Towarów w Zamówieniach, których realizacja rozpoczęła się przed datą wejścia w życie zmiany rabatu/ przyznania kodu rabatowego.
 4. W przypadku Zamówień składanych telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu wysokość rabatu udzielanego Klientowi zależy od kwoty dokonywanych Zamówień, ich częstotliwości i czasu realizacji Zamówienia.
 5. Promocje i rabaty w Sklepie nie podlegają łączeniu , o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.
 6. Do każdego Zamówienia doliczany jest koszt dostawy kurierem zgodny z cennikiem firmy kurierskiej wraz z podatkiem VAT. Informacja o koszcie dostawy znajduje się w podsumowaniu kosztów Zamówienia.

Rozdział 4.
Realizacja Zamówień.

 1. Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia jego oferty (przyjęcie Zamówienia do realizacji), rozpoczyna się proces realizacji Zamówienia przez Sprzedającego.
 2. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 14:00, w soboty, niedziele oraz święta będą przyjęte do realizacji i realizowane następnego dnia roboczego. Przesyłki do Klientów wysyłane są do godz. 14:00.
 3. Realizacja Zamówienia i wysłanie (nadanie) Towaru następuje tego samego dnia roboczego, w którym Zamówienie zostało przyjęte do realizacji. Termin ten może ulec wydłużeniu jedynie w przypadku:
  1. Wybranego przez Klienta sposobu płatności- w przypadku wyboru opcji przedpłaty na konto, koniec realizacji Zamówienia (wysyłka Towaru) następuje po zaksięgowaniu wpłaty za Towar i dostawę na koncie Sprzedającego, a wyjątkowo: po przesłaniu (mailem na adres: sklep@agro-plus.com.pllub faksem pod numer (29) 752 77 59) dowodu wpłaty na konto Sprzedającego. 
  2. Braku dostępności Towaru - o ile skuteczne złożenie Zamówienia za pośrednictwem strony internetowej Sklepu możliwe jest jedynie w przypadku, gdy wybrany przez Klienta Towar jest dostępny w magazynie Sprzedającego, o tyle w przypadku Zamówień składanych telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu, przy braku dostępności Towaru może zostać Klientowi zaproponowane wydłużenie czasu realizacji Zamówienia (do minimum 3 dni roboczych). Sprzedający zamawia i sprowadza wówczas potrzebny Klientowi Towar z magazynu odpowiedniego producenta. 
  3. Zgodnie z brzmieniem art. 12 pkt 2 Ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, jeżeli przedsiębiorca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że przedmiot świadczenia jest niedostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni ma obowiązek zawiadomić o tym konsumenta, i zwrócić całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.
 4. Koszt wysyłki Towaru ponosi Klient i jest on doliczany do ceny za wybrany Towar i przedstawia się następująco (ceny brutto): /// CENNIK
 5. Towar jest dostarczany pod wskazany adres wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem firm przewozowych: DHL, DPD, TNT. Przewidywany czas dostawy Towaru przez przewoźnika to 1 dzień roboczy od dnia nadania przesyłki przez Sprzedającego.
 6. Zaleca się, aby Klient, będący Konsumentem, w miarę możliwości dokonał sprawdzenia stanu Towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy, etc.) i w przypadku wykrycia uszkodzeń Towaru spisał odpowiedni protokół. Sprawdzenie przesyłki ułatwi i przyspieszy dochodzenie ewentualnych roszczeń od podmiotu odpowiedzialnego w przypadku mechanicznego uszkodzenia przesyłki powstałego w trakcie transportu. W takich sytuacjach zaleca się, aby klient skontaktował się w miarę możliwości w jak najszybszym czasie ze Sprzedawcą telefonicznie: + 29 752 77 56 lub 516 015 671, bądź na adres e-mail: administrator@agro-plus.com.pl
 7. Klient, który nie jest Konsumentem w rozumieniu art.22Kodeksu Cywilnego, jest zobowiązany do sprawdzenia stanu Towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy etc.). W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych w trakcie transportu klient powinien spisać protokół szkody i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie:  + 29 752 77 56 lub 516 015 671, bądź na adres e-mail: administrator@agro-plus.com.pl.
 8. Zamówienia są realizowane według kolejności ich otrzymania aż do wyczerpania zapasów.
 9. Na wszystkie Towary kupione w Sklepie Sprzedający wystawia fakturę VAT.

Rozdział 5. Odstąpienie od Umowy - zwroty Towarów.

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może, na podstawie art. 27 ustawy o prawach Konsumenta, od niej odstąpić, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, 34 oraz 35 Ustawy o prawach konsumenta, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać drogą elektroniczną na adres: administrator@agro-plus.com.pl bądź pisemnie na adres Sprzedającego (PPHU „AGRO-PLUS” Michał Kulpanowski, Bogate 68, 06-300 Przasnysz).
 2. Oświadczenie może zostać złożone na formularzu odstąpienia, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienie, jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności(np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części;
  2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 4. Wraz z oświadczeniem, o którym mowa w punkcie 1, Klienta prosi się również o przesłanie informacji o aktualnym numerze rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu należności.
 5. Sprzedawca potwierdza Konsumentowi niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy jego otrzymanie. Potwierdzenie takie wysyłane jest na adres e-mail, podany przy Zamówieniu lub wskazany jako kontaktowy na złożonym oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.
 6. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą.
 7. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar lub Towary niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od Umowy, na adres Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba, że Sprzedawca zaproponował, iż sam odbierze Towar lub Towary.
 8. Konsument zwraca przedmiot lub przedmioty Umowy od której odstąpił na własne ryzyko oraz koszt.
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru lub Towarów będących przedmiotem Umowy, następujące po korzystaniu z Towaru lub Towarów w sposób wykraczający poza zwykły zarząd Towarem, w celu stwierdzenia cech, funkcjonalności oraz charakteru Towaru.
 10. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia Towaru z zastrzeżeniem, że:
  1. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami;
  2. w przypadku wybrania przez Konsumenta sposobu dostarczenia Towaru innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów;
  3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności o czym mowa w pkt. 8 powyżej;
  4. jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze zwracany Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej;
 11. Konsument, w przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość na usługi rozpoczęte za zgodą Konsumenta przed upływem terminu odstąpienia od Umowy, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy.
 12. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 13. Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu terminu prawa odstąpienia od Umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta.
 14. W przypadkach wskazanych w art. 38 Ustawy o prawach konsumenta, Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy.
 15. Sprzedawca i Klient mogą odstąpić od umowy o świadczeniu usługi polegającej na prowadzeniu konta Klienta, w każdym czasie, za porozumieniem stron.
 16. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczeniu usługi polegającej na prowadzeniu konta Klienta ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyny, przesyłając w tym celu stosowane oświadczenie drogą elektroniczną na adres: administrator@agro-plus.com.pllub listem poleconym na adres Sprzedawcy.
 17. Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczeniu usługi polegającej na prowadzeniu konta Klienta w przypadku, gdy Klient narusza Regulamin, zgodnie z rozdz. 1. pkt 8. Regulaminu, a w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym. Umowa wygasa wówczas po 7-dniowym okresie wypowiedzenia.

Rozdział 6. Reklamacje - rękojmia.

 1. W przypadku umów zawieranych z Konsumentami w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 i kolejnych Kodeksu cywilnego za wady fizyczne lub prawne (rękojmia za wady).
 2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem świadczenia sprzedaży jest rzecz używana, przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
 3. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana, przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
 4. W przypadku gdy określony przez Sprzedawcę lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.
 5. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z Umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z Umową jeżeli:
  1. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć, ze względu na cel w Umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  2. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
  3. nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu Umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  4. została Klientowi wydana w stanie niezupełnym.
 6. Na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie rzeczy sprzedanej w swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent.
 7. Sprzedający jest zwolniony z odpowiedzialności określonej w pkt 5.3. wyłącznie w sytuacji gdy:
  1. udowodni, że zapewnień tych nie znał lub oceniając rozsądnie nie mógł znać;
  2. wykaże, że zapewnienia nie mogły mieć wpływu na decyzję Konsumenta;
  3. treść zapewnień została sprostowana przed zawarciem Umowy ze Sprzedającym.
 8. Rzecz sprzedana ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez Klienta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedawcy.
 9. W przypadku Umowy z Konsumentem, jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta. W sytuacji stwierdzenia wady po upływie roku od momentu wydania rzeczy obowiązek wykazania, że wada istniała w produkcie w momencie zakupu spoczywa na Konsumencie.
 10. Konsument, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:
  1. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
  2. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy;
  3. żądać wymiany produktu na wolny od wad; 10.4. żądać usunięcia wady.
 11. Konsument, nie może odstąpić od Umowy jeżeli wada jest nieistotna.
 12. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na Adres Reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedawcę Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedawcy.
 13. Sprzedawca prosi, aby w celu ułatwienia procesu reklamacyjnego dołączyć opis niezgodności towaru z Umową.
 14. Sprzedawca w ciągu 30 (trzydziestu) dni ustosunkuje się do zgłoszenia Konsumenta. W przeciwnym razie uważa się, że Sprzedający uznał oświadczenie lub żądanie Konsumenta za uzasadnione.
 15. Sprzedawca, w przypadku żądania Konsumenta określonego w pkt. 10.1. lub 10.2. może wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunąć, pod warunkiem, że nastąpi to niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 16. Jeżeli jednak, rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
 17. Konsument może, zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj oraz znaczenie stwierdzonej wady jak również zwraca się uwagę na niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia roszczenia.
 18. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądania Konsumenta jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową, rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim, możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności rzeczy z Umową wymaga nadmiernych kosztów.
 19. W przypadku obniżenia ceny, obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
 20. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 21. W sytuacji, gdy rzecz wadliwa została zamontowana, Konsument może żądać od Sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięcia wady. W razie niewykonania ego obowiązku przez Sprzedawcę, Konsument jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedawcy.
 22. Sprzedawca może odmówić demontażu oraz ponownego zamontowania jeżeli koszt tych czynności przewyższa cenę rzeczy sprzedanej.
 23. Konsument, w przypadku opisanym powyżej może żądać od Sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania, jednakże jest zobowiązany ponieść część kosztów związanych z tym w wartości przewyższającej cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedającego zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej.
 24. W przypadku umów zawieranych z Klientami nie będącymi jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.
 25. Zgodnie z terminami wskazanymi w pkt 2, 3 oraz 4 niniejszego działu Regulaminu, Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
 26. W przypadku dochodzenia przed sądem, sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przewidzianych Ustawą, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w tej sprawie. Odpowiednio zasady te stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia prowadzonej mediacji.
 27. Bieg terminu do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej rozpoczyna się od dnia w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa podmiotu trzeciego – od dnia w którym orzeczenie lub inna decyzja organu wydana w sporze  z podmiotem trzecim stała się prawomocna.
 28. Jeżeli z powodu wady rzeczy sprzedanej Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody którą poniósł przez to, że zawarł Umowę nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia Umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim odniósł z nich korzyści a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz kosztów procesu.
 29. Powyższe nie uchybia przepisom powszechnie obowiązującym o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
 30. W przypadku zatajenia wady przez Sprzedawcę upływ terminu nie wyłącza uprawnień z tytułu rękojmi.
 31. Reklamacja związana ze świadczeniem przez Sprzedawcę usług elektronicznych może zostać złożona drogą elektroniczną na adres: administrator@agro-plus.com.pllub listem poleconym na adres Sprzedawcy.
 32. W zgłoszeniu reklamacyjnym, związanym ze świadczeniem usług elektronicznych, zaleca się podanie jak największej ilości informacji dotyczących przedmiotu reklamacji, w tym rodzaju i czasu wystąpienia nieprawidłowości, co ułatwi i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
 33. Rozpatrzenie reklamacji związanej ze świadczeniem usług elektronicznych następuje w terminie nie dłuższym niż 14 dni. Odpowiedź zostaje przesłana Klientowi na adres mailowy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Klienta sposób. W sytuacji nie otrzymania przez Klienta informacji we wskazanym terminie, uważa się, że reklamacja została przyjęta.

       Rozdział 7. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur.

 1. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny. Poniższe zapisy zostały przytoczone informacyjnie i nie stanowią zobowiązania Sprzedawcy do skorzystania z nich. W przypadku gdy w następstwie złożonej przez konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany, Sprzedawca przekazuje konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku oświadczenie o zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich albo zgodzie na udział w takim postępowaniu albo odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 2. Szczegółowe informacje, dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej UOKiK pod adresem:https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
 3. Pod adresem: http.//ec.europa.eu/consumer/Odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (tzw. platforma ODR). Platforma ODR jest stroną internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców, dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu, dotyczącego umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług zawartych za pośrednictwem Internetu.

Rozdział 8. Postanowienia dotyczące Klientów niebędących Konsumentami.  

 1. Niniejszy rozdział Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców niebędących Konsumentami.
 2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 3. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości algo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
 4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Towaru przewoźnikowi przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 5. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Towar wobec Klienta niebędącego Konsumentem zostaje wyłączona, tj. Klient niebędący Konsumentem nie może powoływać się na przepisy Regulaminu, dotyczące prawa odstąpienia od umowy.
 6. W wypadku Usługobiorców niebędących Konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
 7. Odpowiedzialność Sprzedawcy/ Usługodawcy w stosunku do Klienta/ Usługobiorcy niebędącego Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, jednak nie więcej niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Sprzedawca/ Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta/ Usługobiorcy niebędącego Konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia Umowy Sprzedaży i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta/ Usługobiorcy niebędącego Konsumentem.

Rozdział 9.
Prawa autorskie.

 1. Wszystkie materiały zawarte w witrynie Sklepu oraz znajdujące się w warstwie serwerowej, w tym opisy produktów, a w szczególności zdjęcia produktów należą do Sprzedawcę i podlegają ochronie autorskiej zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83)
 2. Wszelkie kopiowanie, powielanie, udostępnianie oraz edycja materiałów zawartych w rozdziale 7. pkt 1. bez zgody Sprzedawcy jest zabronione.

Rozdział 10.
Postanowienia końcowe.

 1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu zawierane są w języku polskim.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie właściwe przepisy prawa polskiego, a w szczególności: Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach Konsumenta, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.), Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.), Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.).
 3. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, będącym jednocześnie konsumentem, w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny, w art. 22zostają poddane właściwym sądom powszechnym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
 4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, niebędącym jednocześnie konsumentem, w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny, w art. 22zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w treści Regulaminu wyłącznie z ważnej przyczyny wraz z podaniem terminu wejścia w życie zmiany Regulaminu, jednakże nie krótszego niż 14 dni od daty publikacji na stronie internetowej Sklepu. W przypadku zmiany Regulaminu, zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu będą realizowane na podstawie zasad obowiązujących przed wprowadzeniem zmian.
 6. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 25.05.2018 r.