Polityka prywatności

sklepu internetowego sklep.agro-plus.com.pl

 

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne.

1. Niniejsza polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych, w tym danych osobowych, pozyskanych od użytkowników sklepu internetowego działającego w domenie www.sklep.agro-plus.com.pl (zwanego dalej Sklepem) przez administratora Sklepu: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Agro-Plus Michał Kulpanowski (adres prowadzenia działalności i adres do korespondencji: Bogate 68, 06-300 Przasnysz), wpisane do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Przasnysz pod numerem: 613/2002, NIP: 7611013998, REGON: 551050988 (zwane dalej Operatorem).

2. Operator jest administratorem danych osobowych pozyskanych od użytkowników Sklepu (zwanych dalej Użytkownikami).

3. Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do danych, w tym danych osobowych:
3.1. Użytkowników, którzy dokonują lub zamierzają dokonać zamówienia w Sklepie (zwanych dalej Klientami);
3.2. Pozostałych Użytkowników, którzy dokonują jednorazowej lub wielokrotnej wizyty strony internetowej Sklepu, zainteresowanych kontaktem z Operatorem w jakimkolwiek celu (zapytania, komentarze, itd.).

4. Dane osobowe Użytkowników są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem, w szczególności zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.).

 

Rozdział 2.
Cel i zakres zbierania danych.

1. Dane osobowe Klientów są gromadzone przez Operatora w celu prowadzenia Sklepu, a w szczególności:
1.1. Zawarcia i wykonania umowy sprzedaży produktów (włącznie z dostawą produktów) i obsługi reklamacji;
1.2. Marketingu bezpośredniego własnych produktów w przypadku wyrażenia na nią zgody przez Klienta;
1.3. Obsługi procesu rejestracji, tzn. czynności polegającej na założeniu przez Klienta konta, dokonanej z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Operatora na stronie Sklepu;
1.4. Logowania do konta, tzn. podstrony Sklepu, w ramach której Klient ma możliwość m.in. kontrolować stan złożonych przez niego zamówień;
1.5. Zapewnienia sprawnego funkcjonowania Sklepu;
1.6. Tworzenia wewnętrznych raportów, analiz i statystyk;
1.7. Dostosowania Sklepu do potrzeb Klientów.

2. Dane osobowe Użytkowników nie będących Klientami są gromadzone przez Operatora w celu:
2.1. Odpowiedzi na pytania i sugestie Użytkowników.

3. Operator przetwarza następujące dane osobowe Klientów:
3.1. Imię i nazwisko;
3.2. Adres kontaktowy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość);
3.3. Adres poczty elektronicznej;
3.4. Numer telefonu kontaktowego;
3.5. Adres wysyłkowy - w przypadku, gdy różni się od adresu kontaktowego;
3.6. Nazwa firmy - w przypadku Klientów nie będących konsumentami;
3.7. NIP - w przypadku Klientów nie będących konsumentami.

4. Operator przetwarza następujące dane osobowe Użytkowników nie będących Klientami:
4.1. Adres poczty elektronicznej.

5. Podanie danych osobowych zawartych w Rozdz. 2. Pkt. 3. niniejszej polityki prywatności jest dobrowolne, wymaga zgody Użytkownika i jest konieczne do dokonania zakupu w ramach Sklepu, w tym wystawienia dowodu sprzedaży i wysyłki towaru.

6. Podanie danych osobowych zawartych w Rozdz. 2. Pkt. 4. niniejszej polityki prywatności jest dobrowolne, wymaga zgody Użytkownika i jest konieczne do obsługi zapytań i zgłoszeń Użytkownika. Obsługa ta nie ma charakteru jednorazowego. W szczególności, gdy odpowiedź na pytanie / zgłoszenie Użytkownika zmieni się, Użytkownikowi zostanie przekazana nowa odpowiedź.

7. Założenie przez Klienta konta w Sklepie jest dobrowolne, wymaga zgody Klienta i służy wyłącznie ułatwieniu dokonywania zakupów w Sklepie. Zakupów w Sklepie dokonywać można bez rejestracji i logowania konta Klienta.

8. Operator kontaktuje się z Użytkownikiem drogą telefoniczną lub mailową.

 

Rozdział 3.
Pliki cookies.

1. Sklep korzysta z technologii plików cookies.

2. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i są przeznaczone do korzystania ze strony internetowej Sklepu. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies - "sesyjne" oraz "stałe". Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu Użytkownika aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki pozostają na urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez Użytkownika.

4. Sklep wykorzystuje pliki cookies w następujących celach:
4.1. Identyfikacji Klientów jako zalogowanych w Sklepie i pokazywania, że są zalogowani;
4.2. Zapamiętywania produktów dodanych do koszyka w celu złożenia zamówienia;
4.3. Zapamiętywania danych z wypełnionych formularzy zamówienia lub danych logowania do Sklepu;
4.4. Utrzymywania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła;
4.5. Dostosowania zawartości strony internetowej Sklepu do preferencji Użytkowników;
4.6. Optymalizacji korzystania ze strony internetowej Sklepu przez Użytkowników;
4.7. Tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownik korzysta ze strony internetowej, co umożliwia ulepszenie jej struktury i zawartości.

5. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator.

6. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe Użytkowników. Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do identyfikacji Użytkowników, ani do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o nich.

7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika, wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Operatorem reklamodawców i partnerów. Wówczas podlegają one ich własnej polityce prywatności.

8. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

9. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępu na stronie internetowej Sklepu.

 

Rozdział 4.
Logi serwera.

1. Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej.

2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
2.1. Czas nadejścia zapytania;
2.2. Czas wysłania odpowiedzi;
2.3. Nazwę stacji Klienta - identyfikacja realizowana przez protokół HTTP;
2.4. Informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP;
2.5. Adres URL strony poprzednio odwiedzonej przez Użytkownika - w przypadku, gdy przejście do Sklepu nastąpiło przez odnośnik;
2.6. Informacje o przeglądarce Użytkownika;
2.7. Informacje o adresie IP.

3. Dane z Rozdz. 4. Pkt. 2. niniejszej polityki prywatności nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi stronę Sklepu.

4. Dane z Rozdz. 4. Pkt. 2. niniejszej polityki prywatności są wykorzystywane jedynie do celów administrowania serwerem, w tym analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu Użytkowników Sklepu i nie są ujawniane osobom trzecim.

 

Rozdział 5.
Udostępnianie danych.

1. Użytkownik ma prawo wglądu w swoje dane osobowe oraz prawo do ich poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania oraz żądania usunięcia.

2. Klient może zmienić swoje dane korzystając z właściwych zakładek na stronie internetowej Sklepu.

3. W przypadku Klientów dokonujących zakupu w Sklepie bez logowania oraz Użytkowników nie będących Klientami zmiana danych odbywa się za pomocą:
3.1. Zgłoszenia listem poleconym na adres Operatora;
3.2. Zgłoszenia mailowego na adres: administrator@agro-plus.com.pl

4. W celu usunięcia konta Klienta należy:
4.1. Wysłać zgłoszenie listem poleconym na adres Operatora;
4.2. Przesłać zgłoszenie na adres: administrator@agro-plus.com.pl

5. Zgodnie z obowiązującym prawem, w przypadku żądania usunięcia danych osobowych Klienta, usunięciu nie ulegają dane osobowe Klienta znajdujące się w dokumencie sprzedaży przechowywanym na potrzeby fiskalne.

6. Operator przekazuje zebrane dane osobowe Klienta, w zakresie niezbędnym dla dokonania dostawy produktu do Klienta, wybranemu przewoźnikowi.

7. Operator przekazuje zebrane dane osobowe Klienta organom administracji państwowej, organom ścigania oraz organom wymiaru sprawiedliwości na ich wyraźne żądanie i tylko w przypadkach określonych przez przepisy prawa.

 

Rozdział 6.
Przechowywanie i ochrona danych.

1. Dane, w tym dane osobowe, Użytkownika są przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to konieczne do osiągnięcia celu przetworzenia, a następnie zostają usunięte z systemu.

2. Dane osobowe Klientów przechowywane są w specjalnie wydzielonych bazach danych w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą.

3. Dostęp do danych, w tym danych osobowych, Użytkowników mają jedynie wybrani pracownicy Operatora (z zastrzeżeniem zawartym w Rozdz. 5. Pkt. 6. i Rozdz.5. Pkt. 7. niniejszej polityki prywatności).

4. Wszyscy pracownicy Operatora zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie ochrony danych osobowych.

5. Operator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza gromadzonych danych osobowych innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to na wniosek Użytkownika, którego dane dotyczą (z zastrzeżeniem zawartym w Rozdz. 5. Pkt. 6. i Rozdz.5. Pkt. 7. niniejszej polityki prywatności).

6. Operator dokłada wszelkich starań, żeby zabezpieczyć dane Użytkowników i chronić je przed działaniami osób trzecich, stosując w tym celu takie środki, jak: firewall'e, urządzenia zabezpieczające serwery oraz inne fizyczne środki bezpieczeństwa.

7. Klient w swoim najlepszym interesie powinien w sposób właściwy ochraniać login oraz hasło, służące do zalogowania w Sklepie, przed uzyskaniem ich przez osoby trzecie. Operator uprasza Klienta o zachowanie należytej staranności w tym przedmiocie.

8. Klient w przypadku nie zachowania należytej staranności a w sytuacji, gdy login i hasło zostały wykorzystane przez osobę trzecią, do działań naruszających wolę i życzenie Klienta, lub na szkodę Sklepu ponosi za to odpowiedzialność.

9. Klient w swoim najlepszym interesie nawiązując do pkt 8, powinien niezwłocznie po powzięciu wiadomości o pozyskaniu przez osobę trzecią jego loginu i hasła, poinformować o tym Operatora.

10. Dane podane przez Klienta podczas składania zamówienia zna tylko Klient, a Operator gwarantuje, że dane te nie zostaną nikomu ujawnione. Klient powinien zachować ostrożność w przechowywaniu loginu i hasła, aby nie były w posiadaniu osób trzecich

11. W ramach Sklepu mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Strony te mogą posiadać własne polityki prywatności, z którymi Użytkownik może w każdej chwili się zapoznać w celu powzięcia informacji o działaniu wspomnianych stron internetowych, dla własnego bezpieczeństwa. Operator nie jest w żaden sposób związany z informacjami zawartymi w obcych Politykach Prywatności, znajdujących się na innych stronach internetowych, a które czasowo znalazły się na stronie internetowej www.sklep.agro-plus.com.pl Operatora.  W sytuacjach spornych, wynikających z Polityk Prywatności innych stron internetowych Operator zaleca niezwłoczny kontakt z podmiotami obsługującymi te strony internetowe.

 

Rozdział 7.
Postanowienia końcowe.

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą polityką prywatności zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy ustawy o ochronie danych osobowych oraz Kodeksu cywilnego.

2. Pytania i zastrzeżenia dotyczące polityki prywatności Sklepu należy kierować na adres: administrator@agro-plus.com.pl lub telefoniczne pod nr telefonu: (29) 752 77 55.

3. Użytkownika obowiązuje aktualna polityka prywatności Sklepu.

4. Rozwój technologii internetowej, zmiany ustawodawcze w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój Sklepu mogą wpłynąć na zmiany w zasadach polityki prywatności Sklepu. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do niniejszego zapisu. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszej polityki prywatności będą realizowane na podstawie zasad obowiązujących przed wprowadzeniem zmian.

5. Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od dnia 16.11.2013r.